Wat is TZM?

Omdat de Zeitgeistgedachtegang een hele andere kijk heeft op economie, samenleving en cultuur raden we je vooral aan om de film "Zeitgeist: Moving Forward" te kijken. Deze film brengt de Zeitgeistgedachtegang meer tot leven. Mocht je na het lezen van dit artikel meer willen weten, dan raden we de volgende films, series, presentaties, podcasts, boeken en FAQ aan. Met name het gratis boek "The Zeitgeist Movement Defined". Als je meer wilt weten over hoe je betrokken kan raken bij de Zeitgeistbeweging, check dan onze "raak betrokken" pagina.

Geschatte leestijd is 21 minutes (200 woorden per minuut).

Introductie

De Zeitgeistbeweging werkt aan het veranderen van het dominante culturele en sociale klimaat van deze tijd. Vandaar ook de naam "Zeitgeistbeweging", internationaal bekend als The Zeitgeist Movement (TZM). In de kern zetten we ons in voor een post-schaarste economisch model dat duurzaamheid en efficiëntie centraal zet voor het welzijn van de samenleving, in balans met de natuur. Dit post-schaarste economisch model heet een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Met betrekking tot dit ligt onze focus op analyseren, onderzoeken en vervolgens creëren. Dat laatste kan pas als er een grote groep mensen goed op de hoogte is over de Zeitgeistgedachtegang en diezelfde mensen dat ook helder kunnen verwoorden en overbrengen naar anderen. Voorlopig ligt de focus voornamelijk op analyse, onderzoek en educatie omdat we nog geen grote goed geïnformeerde groep mensen hebben om ons te richten op creëren.

De Zeitgeistbeweging functioneert via een netwerk van chapters (lokale groepen) die weer eventueel bestaan uit teams. Een chapter kan gegroepeerd zijn op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau. Nationaal zou bijvoorbeeld de Zeitgeistbeweging Nederland chapter zijn, regionaal kan provinciaal zijn en lokaal kan stedelijk of bijvoorbeeld een universiteitscampus zijn. Internationale samenwerking gebeurt veelal online. Deze chapters functioneren in een "grassroots" cultuur. Dat wil zeggen dat men zelfstandig functioneert met dezelfde collectieve Zeitgeistgedachtegang, er is geen centrale aansturing. Elke chapter werkt aan het verspreiden en verbeteren van deze Zeitgeistgedachtegang. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in de bewustwording over onze sociale en economische kernproblemen. Maar ook om de praktische oplossingen die we tot onze beschikking hebben te onderzoeken en beter kenbaar te maken zodat we vervolgens het huidige verouderde sociaaleconomisch systeem mogen ontgroeien.

We communiceren via publieke (online) evenementen, social-media en vrijwilligerswerk. Het activisme van de Zeitgeistbeweging is gebaseerd op vreedzame methodes met aandacht voor de kernoorzaken van veel algemene maatschappelijke, ecologische, economische en technologische problemen. Voor meer informatie, check dan de "Chapters Guide" in ons boeken overzicht.

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has.

De Zeitgeistbeweging is geen politieke beweging en erkent geen rassen, verschillende klassen binnen de samenleving, religies of een land. Dit is omdat we deze scheidende begrippen willen ontgroeien. De Zeitgeistbeweging erkent dat het bevorderlijk is dat we onszelf zien als wereldburgers en niet gescheiden van elkaar en de natuur. De natuur is een dictatuur, het is daarom van belang dat we ons zoveel mogelijk hiermee in lijn stellen. Onze problemen en begrippen zijn niet gekoppeld aan landelijke grenzen of dergelijke persoonlijke opvattingen. We zijn een educatieve beweging die een duurzame sociale verandering wil realiseren. Hiervoor is een verschuiving van onze maatschappelijke waarden cruciaal. Een samenleving die opereert onder de veronderstelling dat we ons ecosysteem kunnen negeren in onze beslissingen werkt schadelijk. Duurzame technologie in de handen van zo'n samenleving heeft een beperkt succes. Met name wanneer onze samenleving niet bewust is van de utopie om een oneindige groei-economie in stand te houden, op een planeet die geen oneindige resources heeft.

Zonder goed gefundeerde sociale en duurzame maatschappelijke waarden zal wetenschap en technologie wellicht niet optimaal ingezet kunnen worden. Het splitsen van de atoom had bijvoorbeeld kunnen blijven bij de mogelijkheid om met weinig veel energie op te kunnen wekken. Maar inmiddels is onze planeet bezaaid met de meest dodelijke wapens ooit. Terwijl de wereld snakt naar meer Manhattan projects, niet om meer massavernietigingswapens te maken, maar massa creatie projecten om de wereld te verbeteren. Zonder een positieve culturele en economische verandering zal wellicht het volgende Manhattan project nog schadelijker uitpakken voor de mensheid. Het is te vergelijken met een kind die het pistool van zijn vader vindt, we zijn als samenleving nog niet volwassen genoeg om hier verantwoordelijk mee om te gaan.

Deze gedachtegang voor een culturele en economische verandering is van groot belang, groter dan alleen de focus op duurzame technologie of het herontwerpen van steden. De Zeitgeistbeweging is een educatieve beweging die deze gedachtegang naar het brede publiek communiceert in vele vormen. Deze gedachtegang heeft een open eind, net zoals de natuur moeten wij ons ook constant aanpassen. De aanname van de Zeitgeistbeweging is dat cultuur de moeilijkste factor is om te veranderen. Technologie is immers al in een constante staat van verandering. Ook eisen we dit van bijvoorbeeld de smartphone industrie, helaas zijn we niet zo kritisch en veeleisend op culturele verandering. Het is daarom met name een educatief bewustwordingsproces waar we ons voor inzetten.

Menselijk gedrag

Menselijk gedrag staat niet vast, we worden gevormd door de dominante cultuur en sociaaleconomische status waarin we opgroeien en vervolgens verder aan blootgesteld worden. De negatieve gevolgen die geprikkeld, gemotiveerd, beloond of geforceerd worden in onze samenleving zijn onder andere een reflectie van het sociaaleconomisch milieu. Als we een economie hebben dat competitief is, kartelgedrag en zelfinteresse beloont, forceert, motiveert of prikkelt, dan is dat ook wat reflecteert in ons gedrag en dominante cultuur.

Gedrag wordt ons voornamelijk aangeleerd door onze omgeving. Wanneer bijvoorbeeld een baby uit Azië geadopteerd zou worden door een Fries gezin, zonder Aziatische invloed tijdens de opvoeding. Dan zal dat kind vloeiend Fries/Nederlands praten en de normen en waarden hebben van de Friese/Nederlandse samenleving. Wanneer dat kind op een volwassen leeftijd zou besluiten om terug te keren naar Azië, om daar de cultuur en taal te leren. Dan zou die persoon in het begin de Aziatische cultuur door een Friese/Nederlandse lens bekijken en met een Fries/Nederlands accent praten. Verder zou die persoon geen genetische aanleg hebben voor die cultuur en taal. Dat geldt zo voor iedereen. Wanneer die persoon op hoge leeftijd zou besluiten om terug te keren naar Friesland, dan zou die persoon waarschijnlijk de Friese/Nederlandse/Aziatische normen en waarden uiten met een Fries/Nederlands/Aziatisch accent. Het accent en de normen en waarden van die persoon zijn beïnvloed door de omgeving waaraan die blootgesteld is.

Een extremer voorbeeld zijn wolfskinderen. Dat zijn kinderen die bijvoorbeeld in isolement zijn opgegroeid of tussen wilde dieren, zonder onderling menselijk contact. Deze kinderen gedragen zich verre van wat wij als normaal menselijk gedrag zien. Op volwassen leeftijd en na een lange periode weer terug in de samenleving zijn deze mensen vaak nog steeds getekend door beperkte sociale en cognitieve vaardigheden. We zijn grotendeels een "gedrags-spons" en nemen het gedrag van onze omgeving bewust en onbewust over, wat ook een negatief effect kan hebben op onze algemene ontwikkeling en gezondheid. We mogen ons daarom afvragen, zijn de gevolgen op ons gedrag, algemene ontwikkeling en gezondheid door onze economie, samenleving en cultuur wel wenselijk?

Onderzoek en begrip voor deze factoren zijn belangrijk omdat men anders wellicht terugvalt naar vingerwijsgedrag. Bijvoorbeeld de conclusie dat de elite per definitie bewust schade wil toebrengen aan hun medemens en de natuur. Hoewel dit vaak zo lijkt omdat het structureel veel voorkomt, is het wellicht eerder een reflectie van de normen en waarden van het sociaaleconomisch milieu waaraan we allemaal aan blootgesteld worden. Het gedrag dat we zaaien, oogsten we ook. Een bankier, politici of wie dan ook bewandeld de weg met de minste weerstand en het meeste succes. Met als gevolg dat een bedrijf, overheid of persoon wellicht kinderarbeid gebruikt of afval dumpt in de natuur om kosten te verlagen. Of dat een verzameling van bedrijven, overheden of personen een kartel vormt om structureel prijzen hoog te houden. Deze mensen krijgen daarvoor in ruil roem, respect en machtsinvloed. Wat ze vervolgens verder moeten verzekeren omdat anderen in het Monopoly spel die positie ook nodig hebben.

The chief problem in any community cursed with crime is not punishment of the criminals, but the preventing of the young from being trained to crime.

Ook al zouden we deze elite in de gevangenis opsluiten, de volgende dag zullen we weer soortgelijke problemen ervaren. De condities die dit ongewenste gedrag aanspoort is dan immers ook niet veranderd. Het is daarom aannemelijk dat er altijd een nieuwe soortgelijke elite zal vormen met soortgelijke problemen als gevolg. Willen we dat schadelijke gedrag niet meer zien van de Monopoly spelers, dan moeten we ons focussen op nieuwe spelregels, een nieuw sociaaleconomisch systeem en cultuur dus. Mede door dit begrip doet de Zeitgeistbeweging dus niet aan een "ons tegen hun"-mentaliteit omdat het geen platform biedt voor oplossingen. We erkennen dit schadelijke gedrag voor ons allemaal, niet alleen van de elite. Tevens dat dit gedrag tot stand komt en blijft door onze economie, samenleving en cultuur.

Economie

Post-schaarste is een theoretische economische situatie waarin de meeste goederen in grote hoeveelheden kunnen worden geproduceerd met minimale menselijke arbeid, zodat ze voor de samenleving heel goedkoop of zelfs gratis beschikbaar komen. Post-schaarste betekent niet dat schaarste voor alle goederen en diensten is opgeheven, maar dat de samenleving gemakkelijk voorzien kan worden in haar basisbehoeftes om te overleven. Schrijvers over dit onderwerp benadrukken vaak dat sommige goederen schaars zullen blijven in een post-schaarste samenleving. Een post-schaarste samenleving zal dus niet perfect zijn, het zal slechts veel beter zijn dan wat we nu hebben. Wat we voorstellen is een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE), dit is een vorm van een post-schaarste economie.

We willen met behulp van educatie een meer duurzame samenleving en cultuur realiseren wat hopelijk zal leiden tot een meer duurzame vorm van economie. Een economie die gebonden is aan het draagvermogen van onze planeet. Waar economische welvaart gemeten wordt in de fysieke en mentale gezondheid van de samenleving, in balans met de natuur. In plaats van een oneindige groei-economie op een planeet die geen oneindige resources heeft en waar het welzijn van mens en natuur geen doel op zich is.

We erkennen verder de schade die de elite toebrengt aan hun medemens en de natuur. Maar dat maakt het nog geen menselijk probleem, het is een systemisch probleem. We zijn allemaal onderdeel van dat systemische probleem en dus ook de oplossing. Ook is het niet onze bedoeling om in opstand te komen. Het is een bewustwordingsproces, dat alleen via educatie gerealiseerd kan worden en niet door geweld geforceerd kan worden.

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Het huidige economische proces, in welke "isme" smaak dan ook: communisme, kapitalisme, socialisme, etc. maakt geen beslissingen op basis van het draagvermogen van onze planeet en behoeftes van de samenleving. We hebben een economie nodig die de resources van de planeet respecteert en ze efficiënt distribueert als we problemen zoals oorlog, armoede en corruptie pogen te ontgroeien.

Het probleem dat mensen in bijvoorbeeld Afrika, maar ook in het Westen hebben, is niet het gebrek aan resources, maar het gebrek aan geld. De tienduizenden kinderen die dagelijks wereldwijd sterven, sterven in wezen omdat hun het eten en de medicijnen ontoegankelijk wordt gemaakt. Dit heet "structureel geweld" en verwijst naar een vorm van geweld waar een sociale structuur of institutie mensen schaadt door ze de toegang tot hun basisbehoeftes te vermoeilijken. Het is dus een vorm van ingebouwd geweld op de samenleving. Voormalig directeur Dr. Samuel Broder van het National Cancer Institute uit de VS verklaarde (relatieve) armoede zelfs als kankerverwekkend, wijzend op de nadelige gezondheidsgevolgen van een lage sociaaleconomische status. Structureel geweld zou dus ook uitgebreid kunnen worden naar gezondheidsproblemen. Zoals de 4.2 miljoen mensen die jaarlijks wereldwijd sterven door luchtvervuiling of grote steden die bedreigt worden door watertekort. Dit is volstrekt onacceptabel omdat we de technologische middelen, resources en kennis kunnen inzetten om dit te voorkomen of te beperken.

Vroeger werkten de meeste mensen in de landbouw om de samenleving te voorzien van genoeg eten. Tegenwoordig werkt door mechanisatie en automatisering slechts een klein percentage in de landbouw en hebben we alsnog overproductie. Als reactie op die technologische evolutie worden soms productie quota's ingevoerd. Want als boeren teveel eten produceren, dan raakt de markt verzadigd en zakt de prijs waardoor men er minder van rond kan komen. Terwijl de voedselbank moeite heeft met de toenemende vraag van mensen die te weinig geld hebben voor eten. Dit is al een aanwijzing naar wat er mis is met onze huidige economie en waar we heen kunnen werken.

Met behulp van automatisering zijn we in staat om meer te doen met minder. Dit staat in conflict met een economie die handeld op basis van vraag en aanbod en de aanname dat iedereen via arbeid een inkomen heeft. In 2019 werd er wereldwijd 560 miljard dollar uitgegeven aan reclame. Reclame speelt een grote rol om mensen te manipuleren tot het meer consumeren van het grotere aanbod aan producten. Stel dat we slechts een fractie van dat reclamebudget zouden steken om de levensduur van producten te verlengen? Door bijvoorbeeld recyclebare modulaire ontwerpen met voorbedachte update procedures. Maar in plaats daarvan doen we juist aan geplande product veroudering omdat daar meer winst in zit. Is het gedrag dat we belonen ook het gedrag dat we willen?

We hebben een nieuw systeem nodig dat duurzame overvloed, automatisering en efficiëntie beloont. Op dit moment zijn het de vijanden van het huidige systeem. We hebben een economie nodig die het welzijn van de planeet ziet als onze welvaart. Nu meten we dat voornamelijk in de cijfers van het Bruto Nationaal Product (BNP) en de beurskoersen. Deze manier van welvaart meten staat niet direct verbonden aan een gezonde samenleving en een ecologisch balans. Eerder het tegenovergestelde als we kijken naar bijvoorbeeld onze ecologie, economie, samenleving, industrie, landbouw en veeteelt.

Technologische werkloosheid is een feit en is een hot topic in de academische, economische en technologische sector. Overal worden banen vervangen door automatisering. Dit betreft niet alleen de low-skilled banen maar ook banen zoals advocaten, dokters, journalisten en logistieke banen. Automatisering stelt ons in staat om meer te produceren. Deze producten zijn vaak ook van hogere kwaliteit. Hard- en software gaan niet op verlof, hebben geen pauze nodig, worden niet ziek en kunnen dus 24/7 werken. Met automatisering kunnen we dus steeds meer met minder (mensen). Buckminster Fuller noemde dit "ephemeralization". Hoewel deze trend positief klinkt is het in onze huidige economie een probleem. Iedereen heeft immers een baan nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld onderdak, levensmiddelen, transport, zorg en educatie. Nieuwe banen zullen wel verschijnen maar hebben soms ook een nieuwe opleiding nodig, waar tijd en geld voor nodig is. Iemand die werkloos raakt door automatisering heeft wellicht wel de tijd, maar misschien niet het geld.

Er zijn tegenwoordig positieve ideeën over het basisinkomen. Maar we kunnen zelfs een stap verder gaan. Door bijvoorbeeld de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur te stimuleren. Op die manier kunnen de kosten van levensonderhoud structureel verlaagd worden voor iedereen. Deze duurzame infrastructuur, wanneer eenmaal tot stand gebracht, zal in tegenstelling tot het basisinkomen niet zo snel verdwijnen en kan steeds verder uitgebouwd worden. Want wanneer het basisinkomen ingetrokken zou worden bij een volgende crisis, dan zouden de problemen weer snel terugkomen. We moeten daarom zoeken naar systemische oplossingen voor systemische problemen, geen "patchwork" van symptomen.

We moeten de oude manier van denken proberen te ontgroeien, het denken in geld. Geld zal zijn relevantie steeds meer verliezen, met name door het doorlopende verval van onze ecologie en de opmars van automatisering. Een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) zou als mogelijke oplossing kunnen gelden. Voor die transitie is ook een nieuwe cultuur nodig. De Zeitgeistbeweging werkt daarom met name aan met het realiseren van deze culturele verandering.

Democratie

We leven in een wereld die gedicteerd wordt door de wetten van de natuur. Hoewel onze begrippen hierover soms in twijfel getrokken kan worden weten we voldoende dat we hieraan gebonden zijn. Het overeenkomen tot beslissingen die in lijn staan met de natuurlijke processen zijn bevorderlijk en duurzaam. Tegenwoordig beschikken we steeds meer over de technologische capaciteit om planetaire resources in kaart te brengen. Ook zijn we steeds beter in staat om het verbruik en herstel tempo van deze resources te meten. Met zo'n wereldwijd gekoppeld informatienetwerk is het mogelijk om continu tot nauwkeurigere beslissingen te komen.

Wetenschap is geïnteresseerd in het vinden van de beste schatting naar de waarheid. Tegelijkertijd erkent wetenschap dat vrijwel alles wat we weten herzien kan worden op basis van nieuwe informatie. Dit maakt wetenschap de beste methode die we kennen om tot beslissingen te komen. Echter worden beslissingen in de politiek vaak gemaakt op basis van populaire maar onvolledige subjectieve meningen. Om succesvol te zijn in een democratie loont het om standpunten te hebben die door het overgrote deel gesteund worden. Verder leven we in een wereld waar alles te koop is voor de hoogste bieder, inclusief politici. Dit betekent dus dat beslissingen niet perse goed overwogen zijn. Deze vorm van democratie zet de samenleving regelmatig tegen elkaar op en kan ook een buitengesloten en hopeloos gevoel achterlaten bij de mensen die zich niet gehoord voelen.

In een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) is er sprake van een vorm van participatiedemocratie. Waar beslissingen tot stand komen op basis van de beschikbare resources en de wetenschappelijke methode in een open-source cultuur, met als doel de beste collectieve inzichten en beslissingen te behalen. Met als gevolg dat men gemotiveerd wordt om meer generieke vaardigheden op te doen in plaats van een enkele specialisatie. Het is dan geen kwestie meer van wie de meeste stemmen behaald en dan zonder verdere democratische inbreng voor iedereen een aantal jaar de beslissingen kan nemen. In een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) gaat het er meer om wie bekende elementen kan omzetten tot een nieuwe verbeterde vorm, ook wel creativiteit genoemd. Dit creëert een gezondere vorm van competitie waar iedereen een bijdrage aan kan leveren en wint. Ook als je "verloren" hebt. Want gewezen worden op nieuwe inzichten wordt geprezen, want het biedt de kans om ervan te leren en het verder te ontwikkelen.

If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.

Tegenwoordig profiteer je al van bijvoorbeeld het vliegtuig, medicijnen en een smartphone met onder andere Internet en GPS. Hiervoor heb je niks hoeven doen. De samenleving heeft deze innovaties al teweeg gebracht. Maar er is zoals altijd ruimte voor verbetering. Echter is alles nog steeds te koop voor de hoogste bieder, inclusief "wetenschappelijke resultaten". Ook worden innovaties soms weggedrukt omdat het bijvoorbeeld een grote industrie bedreigd of uit een concurrerend land komt. Ook zit veel informatie en ontwikkeling achter een paywall, zoals sommige wetenschappelijke journals en patenten. Dit beperkt samenwerking, motiveert zelfinteresse, versterkt wantrouwen, corruptie en vertraagt ontwikkeling.

In een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) komt men tot beslissingen op basis van de wetenschappelijke methode (geen meningen) en de beschikbare planetaire resources (geen geld of landelijke grenzen). Meningen zijn niet altijd goed onderbouwd op basis van getoetste informatie en bevatten soms vertekende beoordelingen, daarom zijn ze niet toereikend in een beslissingsproces. Meningen zullen niet verboden zijn. De wetenschappelijke methode is slechts veel nauwkeuriger, waarbij de getoetste resultaten gerepliceerd moeten worden. Inbreng is verder mogelijk door het verbeteren van de hypotheses en de onderzoeksmethodes die wellicht tot nieuwe collectieve inzichten en beslissingen kunnen leiden. Het beslissingsproces en de bijbehorende informatie staat open voor iedereen. De samenleving wordt hierin gesteund door vrij toegankelijke geavanceerde onderzoekcentra dat samenwerking en persoonlijke ontwikkeling motiveert. Het is vergelijkbaar met het concept van Khan Academy, maar dan een grote sprong voorwaarts.

Samenvatting

De Zeitgeistbeweging erkent een conflict tussen de markteconomie (kapitalisme, communisme, socialisme, etc.) en de aard-economie (het natuurlijke proces van hoe planetaire resources tot stand komen). Dit conflict komt voort uit de noodzaak van de markteconomie om oneindig te blijven groeien op een planeet die geen oneindige resources heeft.

De utopie van een oneindige groei-economie vertaalt zich in biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, milieuvervuiling en het onverantwoord uitputten van de planetaire resources in samenhang met inefficiënte productie en distributie van goederen waar het welzijn van mens en natuur geen doel op zich is. Dit heeft op de korte en lange termijn een negatief effect op onze samenleving in de zin van corruptie, misdaad, oorlog, ziektes en hongersnood.

De oorspronkelijke Griekse betekenis van economie is "huishoudelijk beheer". Met die betekenis in gedachte, is een oneindige groei-economie op een planeet (ons huis) dat geen oneindige resources heeft dan eerder een anti-economie?

Een economie afstemmen op het draagvermogen van onze planeet met de wetenschappelijke methode als leidraad is een passende keuze voor stabiliteit en welvaart voor mens en natuur. Een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) zou daarom een passend alternatief kunnen zijn.

Transitieplan

De grote transitie die de Zeitgeistbeweging voorstelt is door de vele onvoorspelbare variabelen niet makkelijk, er is daarom nog geen specifieke aanpak die het mogelijk maakt om een directe transitie te starten naar een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE). Dat wil niet zeggen dat we geen doelen hebben, er zijn trends die indirect een pad vergemakkelijken richting deze transitie. De Zeitgeistbeweging heeft als doel de trends naar een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) kenbaar te maken en de culturele verandering daarvoor bij te staan. Het is belangrijk dat we deze richting opgaan. Het is mogelijk dat de samenleving het conflict tussen de markt- en aard-economie niet erkent en daarom blijft instemmen met een oneindige groei-economie. Dat is geen gewenste richting. Want onze planeet heeft geen oneindige resources. Daarom zetten we ons in als een educatieve beweging.

De vijf economische transitie trends

De onderstaande vijf economische trends zijn significant genoeg dat ze het toestaan om het huidige systeem te ontgroeien.

Automatisering

Overgang van de nadruk op arbeid voor inkomen naar nadruk op machineautomatisering. Doel: productiecapaciteit maximaliseren; menselijke bijdrage verminderen; efficiëntie verhogen.

Toegang

Overgang van nadruk op eigendom naar nadruk op strategische toegang. Doel: maximale efficiëntie bij gebruikstijd; productiedruk verminderen; algemene beschikbaarheid voor gebruik verhogen.

Open-source

Overgang van eigen onderzoek; data hamsteren en interne ontwikkeling naar gezamenlijke bijdrage van commons. Doel: innovatie maximaliseren.

Lokalisering

Overgang van globalisering naar lokalisatie, met nadruk op netwerkontwerp. Doel: maximaliseren van de productieve/distributie-efficiëntie; afval verminderen.

Genetwerkte digitale feedback

Overgang van gefragmenteerde economische gegevensoverdracht naar volledig geïntegreerde, op sensoren gebaseerde digitale systemen. Doel: feedback en informatie-efficiëntie/-benutting maximaliseren; totale economische efficiëntie verhogen.

Wat zijn de globale plannen van de Zeitgeistbeweging?

In het verleden zijn drie mogelijke fases aangekaart voor de chapters van de Zeitgeistbeweging. De eerste fase waar we grotendeels nog in zitten is een informatie- en organisatiefase. De tweede fase is de projectfase, waar we deels in zitten. De derde fase is een extensie van de eerste projectfase, waarin acties groter aangepakt worden.

  1. Informatiefase: het vormen van solide chapters over de wereld. Deze chapters moeten het Zeitgeistgedachtegoed grondig begrijpen en ook duidelijk kunnen overbrengen. Ook moeten deze chapters beschikken over een communicatie infrastructuur waarmee effectief samengewerkt kan worden en de Zeitgeistgedachtegang uitgedragen kan worden.
  2. Locale projectfase: het starten van projecten binnen de kaders die een chapter kan bieden in de zin van kennis, tijd en budget. Dit zullen naar alle waarschijnlijkheid eerst kleine lokale projecten zijn zoals bijvoorbeeld windowfarms en andere educatieve en awareness projecten.
  3. Projectfase 2.0: naarmate de Zeitgeistbeweging meer draagvlak heeft gekregen kunnen de projecten uitgebreid worden naar meer betekenisvolle doeleinden. Zover zijn we helaas nog niet. Het is daarom van belang dat mensen zich bij ons gaan aansluiten om tot deze fase te komen.

Wat kan ik nu zelf al doen?

De onderstaande ideeën zijn slechts persoonlijke suggesties om het pad richting een Natural Law/Resource Based Economy (NL/RBE) te vergemakkelijken. Evalueer deze suggesties zorgvuldig of ze een verstandige keuze voor jou zijn. Duurzaam zijn kost in veel gevallen meer geld. Minder vlees eten is niet per definitie gezonder. Laat je bij elke overweging adviseren door een deskundige. Houd rekening met je persoonlijke situatie, de Zeitgeistbeweging is niet aansprakelijk voor jouw keuzes.